top of page
The Language Logo.png
Tax-img1.webp

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานลดหย่อนภาษีได้ 200% ซึ่งการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานมี 2 กรณี ดังนี้

    1   กรณีผู้ดำเนินการฝึกเอง (ฝึกภายใน, in-house Training) คือทางบริษัทจัดอบรมขึ้นเอง หรือจ้างจัด                2.  กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกอบรมกับสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

        (ฝึกภายนอก Public Training)

ข้อมูลการลดหย่อนภาษี 200%

กรณีผู้ดำเนินการฝึกเอง

( ฝึกภายใน , In-house Training ) มีข้อสรุปดังนี้

แบบฟอร์มที่ต้องใช้ (ตามคู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน)

     1.   คำขอรับรองหลักสูตร ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (แบบ ฝย / ฝป 1)

     2.  รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 

         และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ   กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง (แบบ ฝย / ฝป 2-1)

     3.  ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม (แบบ ฝย / ฝป 3)

Tax-img2.webp
imageedit_1_8100334031.png

คอร์สเรียน The Language ทุกหลักสูตร

สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า

ตัวอย่างเช่น ค่าคอร์สเรียน 20,000 บาท สามาถนำไปหักค่าใช้จ่ายบริษัทได้เต็มจำนวน

และปลายปีเมื่อบริษัทมีกำไรต้องจ่ายภาษี ก็สามารถหักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 20,000 บาท ก่อนนำส่งภาษี

(เหมือนได้เรียนฟรี!!!)

เงื่อนไขหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง

 • มีเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับเนื้องานของบริษัท

     และเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้เข้าฝึกอบรม

 • หลักสูตรที่อนุโลมให้เพราะมีความสำคัญ/มีความจำเป็น

     โดยรวมของประเทศ เช่น การดับเพลิง การปฐมพยาบาล​

     ยาเสพติด 5ส เป็นต้น

 • กิจกรรมที่ไม่ได้รับการรับรอง ไม่สามารถลดหย่อนภาษีตาม พรบ. ฉบับนี้ได้คือ

        - การประชุม​

        - การศึกษา เช่น ปวช. ปริญญาตรี โท เอก เป็นต้น

        - หลักสูตรในเรื่องของส่วนบุคคล เช่น การเลี้ยงบุตร          - หลักสูตรวัยทอง หลักสูตร เกษียณอายุ เป็นต้น

 • เรื่องจำนวนชั่วโมง และจำนวนผู้เข้ารับการฝึก

     จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม

        - หนึ่งหลักสูตร หนึ่งรุ่น จะต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

        - จำนวนผู้เข้ารับการฝึก หนึ่งหลักสูตร

           หนึ่งรุ่นจะต้องไม่เกิน 58 คน

Tax-img3.webp

หลักฐานค่าใช้จ่าย ของการฝึกภายในมีดังนี้

- กรณีหลักฐานค่าใช้จ่าย (ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน) ที่ออกโดยร้านค้าหรือนิติบุคคล ได้แก่ใบเสร็จรับเงิน

  หรือใบกำกับภาษีที่มีรายการถูกต้องสมบูรณ์พร้อมระบุชื่อหลักสูตร / รุ่น / วันที่อบรม / จำนวนเงินให้ชัดเจน

- กรณีใบสำคัญรับเงินที่ให้บุคคลเป็นผู้รับเงินในการจ้างทำของ หรือเป็นค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

  ค่าจ้างทำอาหาร ค่าจ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง เป็นต้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน

- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินสามารถใช้สำเนาได้ ให้เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ

- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินขอให้แยกขาดกันในแต่ละหลักสูตร แต่ละรุ่นที่ฝึก

- กรณีที่รวมใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินกันมากกว่าหนึ่งหลักสูตรหรือหนึ่งรุ่นก็ให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จนั้นตาม    จำนวนหลักสูตรหรือรุ่นที่รวมกันมาให้เขียนจดหมายเหตุแบ่งแยกแต่ละหลักสูตร แต่ละรุ่นให้ชัดเจน

  ว่าแต่ละหลักสูตร แต่ละรุ่นที่มีค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ รุ่นละเท่าไหร่ พร้อมเซ็นชื่อขอรับรองว่าเป็นความจริงด้วย        (สามารถทำได้แต่ไม่แนะนำให้ทำ เพราะจะมีปัญหาเวลาพิจารณา)

- บิลเงินสดที่ออกกันเองไม่สามารถใช้ได้

- ค่าใช้จ่ายตามกรอบ 16 ข้อ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีจำนวนเหมาะสมกับการฝึกอบรม

Tax-img4.webp
imageedit_1_8100334031.png

กรอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมี 16 ข้อ ดังนี้

 1. เงินค่าตอบแทนวิทยากรที่จ่ายจริง หรือตอบแทนเป็นของขวัญสำหรับวิทยากรมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท/คน/รุ่น อย่างใดอย่างหนึ่ง

 2. ค่าลิขสิทธิ์ของหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม

 3. ค่าจ้างล่ามระหว่างการฝึกอบรม

 4. ค่าแปลเอกสารประกอบการฝึกอบรม หรือตำรา

 5. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม หรือตำรา เป็นค่าจ้างจัดทำ หรือซื้อมาเป็นเล่ม

 6. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม

 7. ค่าถ่าย ล้าง อัด และขยายรูปภาพ ค่าบันทึกภาพ และเสียงที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

 8. ค่าจัดทำหรือค่าเช่าสื่อในการฝึกอบรม เช่น เทปเสียง เทปวีดีโอ ซีดี ซีซีดี ดีวีดี สไลด์ แผ่นภาพ และรวมถึงชุดทดลอง ชุดสาธิตที่ไม่เข้าข่ายการลงทุน (การเช่าต้องมีระยะเวลาที่แน่นอน และสอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม)

 9. ค่าวัสดุ เครื่องมือในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ต้องไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมตามปกติของผู้รับความเห็นชอบ โดยต้องระบุรายการ จำนวน และราคาของวัสดุเครื่องมือนั้นให้ชัดเจน

 10. ค่าเช่าเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาที่แน่นอนและสอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม

 11. ค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม

 12. ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างสำหรับผู้รับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานการฝึกอบรม และวิทยากรระหว่างฝึกอบรม ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 13. ค่าพาหนะเดินทางข้ามจังหวัดไป-กลับภายในประเทศไม่เกิน 2 เที่ยว ยกเว้นค่าเครื่องบิน

 14. ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งผู้รับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานการฝึกอบรม และวิทยากรระหว่างการฝึกอบรม ไป-กลับภายในประเทศไม่เกินสองเที่ยว ยกเว้นค่าแท็กซี่ และค่าเครื่องบิน

 15. ค่าจ้างเหมาพาหนะไปดูงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรภายในประเทศยกเว้นค่าแท็กซี่ และค่าเครื่องบิน

 16. ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศของวิทยากร

bottom of page