top of page
Inten new-100-min (1).jpg

INTENSIVE

COURSE

หลักสูตรภาษา
เร่งด่วนภายใน
1-3 เดือน

สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา Native spearker ( USA ,UK etc.) และอาจารย์ต่างชาติที่มีใบรับรองจบการสอนทุกท่าน

- เน้นให้ผู้เรียนนำบทเรียน สนทนาภาษาไปใช้ได้จริง มั่นใจในการสื่อสาร ไม่กลัวจะพูดกับต่างชาติ หรือพูดในที่สาธารณะ ออกเสียงได้ชัดเจน สื่อสารได้เข้าใจ และสามารถใช้รูปประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น ภายในระยะเวลาอันสั้น

- บทเรียนเน้นการสื่อสาร พูดคุย ไม่เน้นแกรมม่า อาจมีเสริมบ้าง ตามความเหมาะสม รวมถึงคำศัพท์ ที่ควรรู้และจดจำ 

- กิจกรรมเพื่อฝึกความกล้าพูด ในสาธารณะ 

- สามารถเรียนได้ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงผู้ที่มีภาษาดีอยู่แล้ว แต่ต้องการทบทวนไม่ให้ลืม หรือต้องการฝึกฝนให้ดีขึ้นไป

โดยแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
1.   Beginner 
2.  Elementary 
3.  Pre Intermediate
4.  Intermediate
5.  Upper Intermediate
6.  Pre-Advance ( First Certificate) 
7.  Advance 

- เรียนอย่างน้อย 5 วันต่ออาทิตย์ (สำหรับ Private แล้วแต่นักเรียนจัดตารางเรียน)
- คลาสเริ่มต้นที่ 3-4 ชม (สำหรับ Private แล้วแต่นักเรียนจัดตารางเรียน)
- รับสอนนอกสถานที่ เช่น ที่บ้าน ที่ห้าง ตามแนวรถไฟฟ้าเป็นต้น (สำหรับ Private)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอย่างเร่งด่วน และมีเวลามากพอ
ที่จะจัดตารางในการเรียนตามชั่วโมง ที่ได้ลงกับทางสถาบันจัดไว้ 

เรียนแล้วพูดไม่ได้ เรียนใหม่ฟรี !*

Asset 9_3x-min.png
สมัครเรียนวันนี้
Asset 10_3x-min.png
- วัดระดับ และประเมินผลภาษาอังกฤษ แบบ PREMIUM ก่อนและหลังเรียน
- Group Activities ฟรีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาภาษาจากทางเรา เช่น Language exchange / speak up 
ข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด*
PRIVATE INTENSIVE
เรียนสนทนาภาษาแบบเข้มข้นส่วนตัว
ภายในระยะเวลา 1-3 เดือน
Asset 2_3x-min.png

Flexible schedule

ตารางเรียนจัดเองตามความต้องการโดยคลาสเรียน

เริ่มต้นที่ 3 ชั่วโมง

Asset 11_3x-min.png

One on one / Small Group

สามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์หรือจะมาเป็นกลุ่มเล็ก
ไม่เกิน 4 คนก็ได้

Asset 12_3x-min.png

Certificed teacher

อาจารย์เจ้าของภาษา(อาจารย์ชาวต่างชาติ)
ที่ได้รับการรับรองและมีประสบการณ์สอน
มายาวนาน สามารถเป็นเพื่อนช่วยฝึกภาษาและ แนะนำเทคนิคการใช้ภาษา ซึ่งจะนำคุณ
ไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น

Asset 13_3x-min.png

พูดได้
ภายใน 1-3 เดือน

bottom of page