top of page

Language Assessment
วัดระดับภาษาอังกฤษของคุณกับเรา

74 [Converted]-01.webp

Oxford
Placement Test

สำหรับอายุ 13 ปีขั้นไป นักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน

74 [Converted]-02.webp

Oxford Young Learners Placement Test

สำหรับนักเรียน อายุตั้งแต่ 7 -12 ปี
74 [Converted]-05.webp

J TEST

ทดสอบความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ G ถึง Special A

รายละเอียด สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

Minus-min.png
Plus-min.png

เป็นแบบทดสอบออนไลน์ ใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน ใช้งานง่าย ได้ผลตามกรอบมาตรฐานสากล เนื้อหาที่นำมาทดสอบเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Minus-min.png
Plus-min.png
 1. ทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว

 2. ระบบคลังข้อสอบของ Oxford Placement Test แบบทดสอบวัดระดับมาตรฐาน CEFR

 3. เหมาะสำหรับเด็กวัย 13 ปีขึ้นไป นักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน

 4. แบบทดสอบครอบคลุมทั้งด้านไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocab) ความหมายในเชิงอนุมาน (Implied Meaning) โครงสร้างทางภาษา(Structure) การสื่อความหมาย (Meaning) รวมถึงการทดสอบการฟัง

 5. ใช้เวลาทดสอบเพียง 80 นาที สามารถทราบผลทันทีเมื่อทดสอบเสร็จ

 6. ข้อสอบปรับระดับความ ยาก-ง่าย ตามความสามารถของผู้สอบ เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่แม่นยำ สะท้อนความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน

 7. ประกอบด้วยคำถาม 45 ข้อ ใช้เวลา 80 นาที โดยแบ่งเป็น Use of English 30 ข้อ และ Listening 15 ข้อ ซึ่งข้อสอบเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้าน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น

Minus-min.png
Plus-min.png

อ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยุโรป
 

 1. แสดงผลคะแนนภาพรวมรายบุคคล ระบบการตรวจผลสอบรายบุคคลและดูผลสอบรายบุคคลได้

 2. ผลคะแนนแสดงทั้งผลคะแนนรวมของทุก Part และแสดงคะแนนแบ่งตาม Part ช่วยให้ผู้ทำแบบทดสอบทราบถึงทักษะที่แท้จริงของตนในแต่ละ Part และสามารถพัฒนาทักษะที่ด้อยได้ตรงจุด

 3. ผลคะแนนจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทดสอบ คือ ชื่อ-สกุล / คะแนนรวมทุก Part / เวลาที่ใช้ทดสอบ / ระดับ CEFR ที่ได้ / วันที่ทำการทดสอบ / คะแนนแบ่งตาม Part / ระดับ CEFR ของแต่ละ Part 

 4. อธิบายความหมายของค่า CEFR ของรายบุคคลของความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เพียงเลื่อนเมาท์ให้ลูกศรไปที่ค่า CEF)

 5. มีรายงานการทดสอบ ผู้ทดสอบสามารถเก็บรายงานการทดสอบเพื่อใช้ประกอบ Portfolio เก็บเป็นประวัติ ใช้ยื่นศึกษาต่อ

Minus-min.png
Plus-min.png
 1. ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตของเครื่องก่อนทดสอบ โดยอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำอยู่ที่ 1 MB/เครื่อง

 2. การสอบใช้เวลา 80 นาทีต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้นหากไม่เสร็จจะไม่มีผลคะแนน (Time Out)

 3. ให้ตอบคำถามทุกข้อ (ห้ามข้ามข้อ) และไม่สามรถย้อนกลับมาทำข้อที่ข้ามไปแล้วได้

 4. หาก Part Listening ไม่มีเสียง ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ หากยังไม่มีเสียงให้ทำการเปลี่ยนเครื่องทันที

 5. หากอินเทอร์เน็ตมีปัญหา เบื้องต้นให้กด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ

 6. หากอินเทอร์เน็ตหยุดการเชื่อมต่อ สามารถ Log in เข้าใหม่ได้ ระบบจะกลับมาข้อที่ทำค้างไว้

 7. หากกรอกรหัสผิดเกิน 5 ครั้งระบบจะล็อคอัตโนมัติทันที ไม่สามารถใช้งานได้และต้องซื้อรหัสใช้งานใหม่เท่านั้น รหัสสอบเป็นอักษรภาษาอังกฤษ จะมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข

 8. หากไม่แน่ใจ สามารถพิมพ์ Password ในโปรแกรม Word หรือ Excel ก่อนแล้ว Copy ไปวางที่หน้า Login

Minus-min.png
Plus-min.png

"CEFR" หรือ "Common European Framework of Reference for Languages" : มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาซึ่งแต่เดิมสภายุโรปใช้ในโครงการ "การเรียนภาษาสำหรับพลเมืองยุโรป" ในปี 1989 - 1996 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อใช้ประเมินการเรียนการสอนของสถาบันทุกที่ในยุโรป และในปี 2001 คณะมนตรีของสหภาพยุโรปได้ใช้ "CEFR" ในการตั้งมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษา

ระดับความสามารถทั่วไปของ "CEFR" แบ่งออกเป็นสามระดับใหญ่ ๆ และในแต่ละระดับใหญ่ก็ยังแบ่งออกเป็นระดับย่อยอีกซึ่งรวมทั้งหมดก็จะมีหกระดับดังต่อไปนี้

 

1. ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น (Basic Language Users A1, A2)

- A1 : มีความสามารถทางภาษาที่อยู่ในขอบเขตของความต้องการส่วนตัวและภาษาที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะของภาษาที่ท่องจำมาจากที่เรียน หรือภาษาที่เดาการใช้ได้จากสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้าผู้พูด

- A2 : เป็นระดับความสามารถทางภาษาที่สามารถสื่อสารได้ในสถานการณ์ปกติธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือเป็นการสนทนาในหัวข้อที่ตนเองคุ้นเคย

 

2. ระดับผู้ใช้ภาษาได้ในระดับดี (Independent Language User-B1, B2)

- B1 : สามารถใช้ภาษาพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาที่ง่าย ๆ โดยเฉพาะหัวข้อที่เป็นที่รู้จักดีหรือมีสถานการณ์ประกอบในการสนทนา

- B2 : สามารถใช้ภาษาที่ในการสนทนาให้ข้อมูลและสามารถใช้ภาษาการสนทนาโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ความรู้และความเข้าใจทางภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง

 

3. ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง (Proficient Language User)

- C1 : สามารถใช้ภาษาในการสนทนาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และภาษาที่ใช้จะนำไปสู่การการทำงานที่ซับซ้อนที่สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

- C2 : สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

วิธีทำแบบทดสอบ แบบวัดระดับภาษาอังกฤษ

bottom of page