กฏในการเรียน

 

1. ผู้เรียนสามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนจาก Resume ได้เอง โดยตลอดคอร์ส สามารถแจ้งขอเปลี่ยนอาจารย์ได้ ในกรณีอาจารย์หาย อาจารย์ไม่มาสอน ไม่ตรงต่อเวลา ไม่พึงพอใจในการเรียนการสอนของอาจารย์ สามารถแจ้งเปลี่ยนอาจารย์คนใหม่ได้ทันที 

 

2. ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน โดยพูดคุยและคอนเฟิร์มตารางเรียนกับอาจารย์ได้เองโดยตรง

 

3. ผู้เรียนสามารถแจ้งหัวข้อหรือความต้องการเรียนที่อยากพัฒนาเพิ่มเติมกับอาจารย์ได้ในทุก ๆ คลาส แต่เนื้อหาจะต้องอยู่ในขอบเขตคอร์สเรียนที่ลงเรียน
 

4. เงื่อนไขการยกเลิก / เลื่อนคลาสเรียน

4.1. ผู้เรียนสามารถกำหนดตารางเรียนของตนเองได้ จะยกเลิกหรือจะเลื่อนอย่างไรก็ได้ ภายในระยะเวลาคอร์สของตนเอง  โดยมีหลักการดังนี้

4.1.1. คอร์สทดลองเรียน (Trial course)

- คอร์ส 10 ชั่วโมง อายุคอร์ส 1 เดือน

4.1.2. General / Business / Academic course 
- คอร์ส 20 ชั่วโมง มีอายุคอร์ส 3 เดือน
- คอร์ส 30 ชั่วโมง มีอายุคอร์ส 4 เดือน
- คอร์ส 60 ชั่วโมง มีอายุคอร์ส 5 เดือน

- คอร์ส 90-180 ชั่วโมง มีอายุคอร์ส 7 เดือน 

4.1.3. Intensive course 
- คอร์ส 60 ชั่วโมง มีอายุคอร์ส 1 เดือน
- คอร์ส 90 ชั่วโมง มีอายุคอร์ส 2 เดือน
- คอร์ส 120 ชั่วโมง มีอายุคอร์ส 3 เดือน
(ระยะหลักสูตรจะเริ่มนับเมื่อได้ทำการเรียน หลังจากครบระยะเวลาดังกล่าว ถือเป็นที่สิ้นสุด) 

4.2. ขอยกเลิก / เลื่อนคลาส จะต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มคลาส มิเช่นนั้นจะถูกหักเป็นคลาสการเรียนทันที 

4.3. ขอยกเลิก / เลื่อนคลาส กี่ครั้งก็ได้ ภายในระยะเวลาของตัวคอร์ส แต่สามารถขอยกเลิก / เลื่อนคลาส " ติดกัน " ได้สูงสุด 2 ครั้ง โดยยกเลิกติดกันครั้งที่ 3  จะถูกหักเป็นคลาสการเรียน 

การยกเลิกและเลื่อนคลาส แจ้งโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง *

5. การชําระเงิน เป็นการชําระล่วงหน้าก่อนเริ่มคลาสเรียน ผ่านทางธนาคาร และบัตรเครดิต หลังจากการชําระเงินเรียบร้อย ทางอาจารย์จะติดต่อไปยังผู้เรียน โดยตรง ภายใน 24 ชั่วโมง


6. เงื่อนไขการขอคืนเงิน 

6.1. ผู้เรียนสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน หากสาเหตุมาจากความผิดพลาดของทางสถาบันไม่สามารถหาอาจารย์ส่งสอนได้ตามที่กำหนด

โดยเงินคืนจะเป็นจำนวนที่ได้จ่ายเข้ามาตามจริง ในกรณีที่ได้ทำการเรียนไปแล้ว จะคิดหักลบค่าเรียนตามค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง/คน ดังรายละเอียดบนเว็ปไซต์


6.2. หลังจากซื้อคอร์สเรียนแล้ว ภายหลังต้องการยกเลิกคอร์สเรียนด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยไม่มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากทางสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกได้เฉพาะผู้เรียนที่ได้ลงคอร์สเรียนใน " ราคาปกติ " โดยจะมีค่าธรรมเนียมยกเลิก ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงินอยู่ที่ 45 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเรื่อง

 

ทางเราเป็นตัวแทนในการคัดเลือกและจัดหาอาจารย์คุณภาพที่มากประสบการณ์ส่งสอนให้กับทางผู้เรียน ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาอื่นใดก็ตามในระหว่างที่มีการเรียนการสอน สามารถติดต่อกลับทางเราให้ช่วยเหลือได้ทุกกรณี ตามวันและเวลาทำการปกติ  ทั้งนี้ทางบริษัทขอยกเว้นไม่รับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการที่ผู้เรียนและอาจารย์ได้มีการตกลงกันเป็นการส่วนตัว โดยปิดเป็นความลับจากทางบริษัท *


  " ข้าพเจ้าได้อ่าน และทําความเข้าใจเงื่อนไขข้อกําหนด และเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว โดยตกลง และยินยอมว่า หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งในข้อที่เป็นสาระสําคัญ ทาง thelanguage มีสิทธิระงับการให้บริการ บอกเลิก หรือปฏิเสธการให้บริการได้ "