กฏในการเรียน

 

1.ผู้เรียนสามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนจาก Resume ได้เอง โดยตลอดคอร์ส สามารถแจ้งขอเปลี่ยนอาจารย์ได้ ในกรณีอาจารย์หาย อาจารย์ไม่มาสอน ไม่ตรงต่อเวลา ไม่พอใจในการเรียนการสอนของอาจารย์ท่านใด สามารถแจ้งเปลี่ยนอาจารย์คนใหม่ได้ทันที
 

2.ผู้เรียน มีระยะเวลาในการกำหนดตารางการเรียนเอง สามารถเลื่อน/ยกเลิกได้ตามความต้องการ ภายใต้เงื่อนไขที่ทางสถาบันกำหนด โดยคอร์สเรียนมีอายุในการใช้งาน นับจากวันที่เรียนคลาสแรก หากหมดตามกําหนดช่วงเวลานั้น จะถือว่าจบคอร์สเรียนทันที ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกประการ

 

3. กฏการยกเลิก /เลื่อนคลาส 

  3.1ผู้เรียนสามารถกำหนดตารางเรียนของตนเองได้ จะยกเลิกหรือจะเลื่อนอย่างไรก็ได้
ภายในระยะเวลาคอร์สของตนเอง  โดยมีหลักการดังนี้

ทดลองเรียน (Trial) 10 ชม. อายุคอร์ส 15 วัน

General / Business / International Exam
- คอร์ส 20 ชม มีอายุคอร์ส 2 เดือน
- คอร์ส 30 ชม 3 เดือน
- คอร์ส 60 ชม 4 เดือน 

Intensive
- คอร์ส 60 ชม. มีอายุคอร์ส 1 เดือน
- คอร์ส 90 ชม. 2 เดือน
- คอร์ส 120 ชม. 3 เดือน
(หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ถือเป็นที่สิ้นสุด) 

   3.2.การยกเลิก/เลื่อน คลาส จะต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม มิเช่นนั้นจะถูกหักเป็นคลาสการเรียนทันที 

- การยกเลิก /เลื่อนคลาส :  จะสามารถยกเลิก /เลื่อน กี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลาของตัวคอร์ส
 แต่สามารถขอยกเลิก/เลื่อน " ติดกัน "ได้สูงสุด 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 จะถูกหักเป็นคลาสการเรียน

การยกเลิกและเลื่อนคลาส แจ้งโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง *

 
- หากต้องการยกเลิกคลาสเรียน กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ( 24  ชม ) หากยกเลิกกะทันหัน จะถือเป็นการเรียนการสอน 1 คลาสทันที 
- ผู้เรียนไม่สามารถเลื่อน และยกเลิกคลาสเรียนติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง ในครั้งที่ 3 จะถูกหักเป็นคลาสเรียน 1 คลาสทันที4.การชําระเงิน เป็นการชําระล่วงหน้าผ่านทางธนาคาร และบัตรเครดิต ทุกกรณีหลังจากการชําระเงิน ทางอาจารย์จะติดต่อไปยังผู้เรียน เพื่อคอนเฟิร์มคลาสเรียนคลาสแรกภายใน 24 ชั่วโมง
 
4.1 เงื่อนไขการขอคืนเงิน 
- ผู้เรียนสามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีลงคอร์สเรียนใน " ราคาปกติ " หรือมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของสถาบันที่ไม่สามารถหาอาจารย์ให้ไปสอนทดแทนแก่ผู้เรียนได้เท่านั้น โดยเงินคืนจะเป็นจำนวนที่ได้จ่ายเข้ามาตามจริง คิดหักลบจากราคาค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง/คน  ดังที่ได้ชี้แจงไว้ในเว็บไซต์  โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการขอเงินคืน 45 วัน หลังจากทางเราได้รับเรื่อง และมีค่าธรรมเนียมในการบริการทางธนาคาร 300  บาท
- ราคาคอร์สโปรโมชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืน
 
  " ข้าพเจ้าได้อ่าน และทําความเข้าใจเงื่อนไขข้อกําหนด และเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว โดยตกลง และยินยอมว่า หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งในข้อที่เป็นสาระสําคัญ ทาง thelanguage มีสิทธิระงับการให้บริการ บอกเลิก หรือปฏิเสธการให้บริการได้ " 

           thelanguagethailand

@gmail.com

091-825-5171

093-559-5496

Line : @thelanguage.th